ΠΑΙΔΙ

Εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

αρχείο λήψης

Πανελλήνιες 2013 Δικαιολογητικά για προφορική εξέταση

 Συμπληρωματική εγκύκλιος υποβολής δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έτους 2013

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του
Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση (ΜΟΝΟ για όσους πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω
άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή).
Σχετ.: Η µε αριθ. Φ.251/9954/B6/23-1-2013/Α∆Α:ΒΕΙ69-ΥΡ∆ εγκύκλιος µε θέµα «Υποβολή δικαιολογητικών
για προφορική ή γραπτή εξέταση µαθητών και αποφοίτων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2013, για εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.»
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας και συµπληρώνοντας το ΚΕΦ. Γ
«ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ», όσον αφορά ΜΟΝΟ την περίπτωση (ιν), σας
ενηµερώνουµε ότι όσοι µαθητές και απόφοιτοι πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των
άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή και θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές
εξετάσεις 2013, θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειό τους:

– πρόσφατη σχετική ιατρική γνωµάτευση από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο, η οποία φέρει σφραγίδα
από: i) Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόµιµα
εκτελούντα χρέη Συντονιστή ∆ιευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii)
∆ιευθυντή Πανεπιστηµιακής Κλινικής ή από ∆ηµόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του
υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του ∆ιευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η
αδυναµία του µαθητή να συµµετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωµάτευση, εκτός από το
κάταγµα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναµία χρήσης του άνω

άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστηµα ισχύος της γνωµάτευσης, το οποίο
πρέπει να συµπίπτει µε την περίοδο των εξετάσεων.

Επίσης, όσοι µαθητές και απόφοιτοι προσκοµίσουν γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υγειονοµικές Επιτροπές
Νοµαρχιών), της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή των ΚΕΠΑ που πιστοποιεί τα
παραπάνω και είναι σε ισχύ, αυτή µπορεί να γίνει δεκτή

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Loading...

1. Οι ανωτέρω υποψήφιοι θα εξετασθούν στις πανελλαδικές εξετάσεις προφορικά, µόνο στα
Βαθµολογικά Κέντρα ή στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους
αποκτήσουν το απολυτήριό τους µόνο µε ενδοσχολικές εξετάσεις.
2. Οι υποψήφιοι αυτοί αµέσως µόλις τους προκύψει το κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των
άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκοµίσουν στο Λύκειό
τους τη σχετική γνωµάτευση του Νοσοκοµείου ή της Υγειονοµικής Επιτροπής µαζί µε σχετική αίτηση.
3. Οι ∆/ντές των Λυκείων, αφού ελέγξουν τις σχετικές γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά τους
βάσει των ανωτέρω, πρέπει να αποστείλουν άµεσα στην ΕΕ∆∆Ε αντίγραφο της σχετικής
γνωµάτευσης κατά περίπτωση. Η ΕΕ∆∆Ε ελέγχει τις γνωµατεύσεις για τη νοµιµότητά τους. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης της ΕΕ∆∆Ε σχετικά µε τη νοµιµότητα των γνωµατεύσεων,
η ΕΕ∆∆Ε έρχεται σε συνεννόηση µε το οικείο Λύκειο σχετικά µε την ισχύ της γνωµάτευσης. Οι
∆ιευθυντές των Λυκείων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οφείλουν να ενηµερώσουν προσωπικά κάθε προφορικά
εξεταζόµενο του Λυκείου τους για τον χώρο εξέτασής του.
4. Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι ∆ιευθυντές των Γενικών
Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των Λυκείων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλος
φορέας στον οποίο κοινοποιείται η εγκύκλιος αυτή, πρέπει να µεριµνήσουν για την ανάρτησή της
στους οικείους πίνακες των ανακοινώσεων για την ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου. Ειδικότερα οι
∆ιευθυντές των Λυκείων πρέπει να ενηµερώσουν όλους τους µαθητές της τελευταίας τάξης
υπογράφοντας και σε ονοµαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 130409_eguklios_upovolis_fa

  


ΔΕΙΤΕ περισσότερα
loading...
loading...